Projekty zakończone


VGT Polska Spółka z o.o. w okresie od 25.11.2019 r. do 31.07.2020 r. zrealizowała projekt nr 8198/MBR/2019/1 „Małopolskie Bony Rozwojowe”

Celem projektu było zrealizowanie usług rozwojowych w zakresie nabycia, potwierdzenia lub wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i pracowników, w tym mające na celu zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Miejsce realizacji projektu:  ul. Powstańców, nr 66, 31-670 Kraków

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”

Całkowita wartość projektu: 8 400,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 6 720, 00 zł


VGT Polska Spółka z o.o. w okresie od 01.10.2019 r. do 28.02.2021 r. zrealizowała projekt z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa
Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie
1.2.3 Bony na innowacje, nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19, pt. Innowacyny system VGT
bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

Zdjęcie systemu badawczego technologii Bauer Water System na Politechnice Krakowskiej

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnego systemu bezchemicznego
uzdatniania wody, który będzie możliwy do zastosowania. Pozwoliło to zaspokoić dużą
potrzebę rynku, jaką jest konieczność usunięcia problemów z zanieczyszczeniami
występującymi w wodzie procesowej bez użycia chemii.
Rozwiązanie to jest przełomem na rynku uzdatniania wody procesowej, ponieważ dzięki
bezchemicznemu uzdatnianiu wody chroniona jest instalacja układu chłodzenia oraz
środowisko naturalne przed agresywną chemią, a także zapewnia to oszczędności finansowe.
Uzyskane wyniki badań, potwierdzają w sposób naukowy skuteczność proponowanego
systemu uzdatniania wody.

Miejsce realizacji projektu: ul. Powstańców, nr 66, 31-670 Kraków

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Całkowita wartość projektu: 231 240,00 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 159 800,00 zł